โครงการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าในพื้นที่ไม่เหมาะสม(N)
ภายใต้การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานแผน/ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ (ภาพรวมโครงการ)
รายงานแผน/ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ (รายหน่วยงาน)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ข้อมูลรายปักษ์) zoning03 - ภาพรวมโครงการ
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ข้อมูลรายปักษ์) zoning03 - รายหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายเดือน) zoning04 - ภาพรวมโครงการ
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายเดือน) zoning04 - รายหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายจังหวัด) zoning05 - ภาพรวมโครงการ
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายจังหวัด) zoning05 - รายหน่วยงาน
รายงานบูรณาการ

Agri-Map Online คู่มือการใช้งาน(จนท.บันทึกข้อมูล)
คู่มือการใช้งาน(ผู้ดูแลระบบ)
การบริหารจัดการ
พื้นที่เกษตรกรรม - Zoning
ติดต่อสอบถาม

             กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม (N) โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ปลูกข้าวและพืชเศรษฐกิจสำคัญ ซึ่งมีพื้นที่มากถึง ๑๔.๕๒ ล้านไร่ ทั่วประเทศ ให้เกิดการปรับเปลี่ยนการผลิตไปสู่การผลิตสินค้าชนิดใหม่ที่มีความเหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถใช้ที่ดินได้อย่างยั่งยืน จึงเป็นที่มาของการจัดทำโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) โดยมีเครื่องมือสำคัญช่วยในการดำเนินงานคือ แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agricultural Map for Adaptive Management: Agri-Map) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


เข้าสู่ระบบ